facebook

ДепартаментАрхеология

Учебно-практически и изследователски звена

Лаборатория по археометрия и експериментална археология

 Директор
гл. ас. д-р Богдан Атанасов
e-mail: bo.atana@nbu.bg
корпус 1, С 19-20


Лабораторията по археометрия и експериментална археология е създадена през 2007 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните й задачи са в областта на научноизследователската и експертната дейност, свързана с провеждането на специализирани лабораторни изследвания и експерименти. Други акценти са обучението на студентите и формирането на умения, свързани с принципите за създаване, организация, съхранение и управление на масиви от данни и научноизследователски фондове.   

 
А. Изследователска дейност (проекти)
•    изготвяне на геофизична документация на археологически обекти: 60 експедиции на 51 обекта в България, Румъния, Молдова, осъществени в рамките на финансирани от ФНИ, НАИМ – БАН проекти по поръчки на НАПИ или общини;
•    създаване на колекции от проби, документиращи суровинната база и палеосредата на древните общества.


Б. Учебно-практическа дейност
•    провеждане на студентски практики по експериментална археология;
•    обучение на чуждестранни студенти и докторанти в летни школи, организирани съвместно с фондация „Балканско наследство“;
•    научно ръководство на бакалавърски и магистърски тези;
•    дигитализиране на съществуващите публикации по археология;
•    привличане на специалисти за учредяване на експертен съвет за оценяване на паметници на културата;
•    извършване на археометрични изследвания по външни заявки.