facebook

ДепартаментАрхеология

Конкурси

Нов български университет обявява следния  конкурс за:

 

Главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 20/09.03.2012 г.


Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 216, тел. 8110236, 8110216.


Кандидат по конкурса:
д-р Живко Димитров Узунов


Научно жури, назначено със заповед на Ректора № К-37/28.05.2012 г., както следва:
1. проф. Иван Бонев Гацов, д.н., НБУ;
2. доц. д-р Теодор Арсов Леков, НБУ;
3. доц- д-р Петър Михайлов Балабанов, НБУ;
4. доц. д-р Анелия Атанасова Божкова, Национален археологически институт с музей  - БАН;
5. доц. д-р Петър Неделчев Делев, СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Стара история, тракология и средновековна история”.


Заключително заседание на Научното жури:
19 юни от 11.30 часа, зала 130, 1-ви корпус.

09.02.2012