facebook

ДепартаментАрхеология

konkursi

академична длъжност доцент, ДВ бр. 29/12.04.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29 от 12.04.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

  • Зала
    -