facebook

ДепартаментАрхеология

доц. д-р Петър Балабанов

доц. д-р Петър БалабановДепартамент: Археология

Телефон: 0899537441

E-mail: p_balabanov@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Дата на раждане: 1951
Месторождение: София
Образование: 1970-1975 СУ “Св. Климент Охридски”, история със специализация по археология; 1975-1989 уредник в ОИМ- Бургас, 1989-1995, директор на ОИМ-Бургас, 1995-1998 директор на дирекция “Музеи, галерии и изобразителни изкуства” към Министерството на културата, 1998-2003 научен сътрудник в НАИМ при БАН. Докторска дисертация на тема “Тракийският хинтерланд на Аполония и Месамбрия Понтика по археологически данни VІ-І в. пр. н. е.”, защитена в НАИМ при БАН.
Настояща служебна позиция: редовен доцент в Магистърски факултет, Департамент “Археология” на НБУ.
Чужди езици: английски, френски, руски.
Научни интереси:

1. Археология на Древна Тракия (І хил. пр. н. е.). Ръководител на проучванията на 19 обекта в Югоизточна България, участник в 16 експедиции (включително – в международната експедиция в Картаген през 1973 г), член на проучвателски колективи на 8 обекта.
2. Участник в археологическите проучвания в района на с. Дебелт от 1980 г (през 1989-1991 - ръководител).
3. Стара и средновековна история (история на племената и държавите в Древна Тракия, средновековна история на Балканите);
4. Гръцки амфори и амфорни печати в басейна на Черно море
5. Приложение на инетрдисциплинарни методи в археологическите изследвания.
6. Културен туризъм
По-важни публикации:
1. П. Балабанов, Г. Жечев. Тракийски крепости южно от град Пещера. Студентски проучвания, т. І, 1973, с. 21 — 28.
2. П. Балабанов , П. Колев. Проблеми на Ротондата при базиликата „Дамуз-ел-Карита“ в Картаген. Студентски проучвания, ІІ, 1974, с. 128 — 144.
3. P. Balabanov. Les petits objets des cultes thraces. II congres International des Etude Thrace. Actes du II-e congres international de Thracologie. Bucuresti, 1980, pp. 127-131.
4. П. Балабанов. Оригинални накити от погребение на богата тракийка. Изкуство, 1976, 4, с. 9 — 11.
5. П. Балабанов. Могилно погребение на богата тракийка от некропола на Анхиало. Археология, ХХІ, 1979, 3, с. 23 — 32.
6. Р. Balabanov. Nouvelles etude des monnaies-pointes de fleches de la peninsule d'Athia. - Thracia Pontica, I, 1979, рp. 40 — 47.
7. П. Балабанов. Анализ и датирование амфорных печатей Гераклеи Понтики. - Thracia Pontica, II, 1982, рp. 12 — 23.
8. П. Балабанов. Хинтерландът на Аполония и Месамбрия Понтика VІІ — І в. пр. н. е. С., 1983. (дисертация)
9. П. Балабанов. Тракийски тюрсис близо до Бургас. ИМЮИБ, VІІ, 1984, с. 11 — 37.
10. П. Балабанов. Ц. Дражева. Тракийски некрополи в кв. „Победа“ в Бургас. ИМЮИБ, VІІІ, 1985, с. 9 — 29.
11. П. Балабанов. Фракийское святилище возле Дебелта. Thracia Pontica, III, 1985, рp. 221 — 237.
12. П. Балабанов. Бургас в эпоху средных веков (постановка проблем). Bulgaria Pontica Medii aevi, III, 1985, с. 271 — 277.
13. П. Балабанов. Градовете в Древна Тракия преди походите на Филип ІІ. В: Поселищен живот в Древна Тракия, ІІ, 1986, с. 30 — 41.
14. П. Балабанов, Нови наблюдения върху стрелите-пари. Нумизматика, 1986, 2, с. 3 — 17.
15. P. Balabanov. Trois insciptions de la littoral sud-est de la mer noir. In: Studia ad honorem Georgii Mihailov. S., 1995, p. 37-40.
16. П. Балабанов. За владенията на Садала. Старини, 1, 1999. с. 57 - 63.
17. P. Balabanov. Les mechanimes du commerce a l'epoque hellenistique dans les environs de Messambrie et d'Appolonie Pontique. В: Pistiros et Thasos, Opole, 2000, pp. 87 - 101.
18. П. Балабанов. Крепостното строителство в Древна Тракия В: История на крепостното строителство по нашите земи. София, 2000. с. 1-45.
19. П. Балабанов. Класификация и вътрешна хронология на енглифичните печати върху амфори. Бургас. В: Известия на народния музей Бургас, 3, 2000 г. с. 101 - 106.
20. I.Kulev, Djingova, P. Balabanov. Archaeometric investigation of pottery from the Thracian town Deultum (IV. – IV. C. BB). Berliner beitrage zue Archaometrie. 15, 1988, pp. 199 – 236.
21. П. Балабанов. Тракийски ритуални ями край с. Дебелт, Бургаско. Археология, XL, 1999, 3-4, с.62 – 77.
22. P. Balabanov. The Thracian city of Anchialo. Thracia, 13, 2000,. рр. 9-15.
23. П. Балабанов. Ритуальные ямы как универсальный элемент общения с богами в Древней Фракии и Скифии. В: Eight international congress of thracology, v. II, S., 2002, 541-547.
24. П. Балабанов. Энглифические клейма на амфорах – новая постановка проблем. В: Северное Причерноморье в античное время. Археологiя. Киев, 2002, 104-109.
25. Тасоски амфорни печати от м. “Костадин чешма” край с. Дебелт, Бургаско. Heros Hephaistos. Studia ad honorem Liubae Ognenova-Marinova. Велико Търново, 2005, 113 – 125.
26. П. Балабанов, Св. Петрова. Довелт – Деултум – Дебелт. В: Roman and early Byzantin cities in Bulgaria. S., 2002, pp.237-251.
27. П. Балабанов. Предримски монети от Дебелт. Годишник на департамент “Археология” към НБУ, т. 6. С., 2004, 104-119.
39. Доц. П. Балабанов. Домонетни форми в Тракия и Скития. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2006, 3,(ч.1) с. 13-33.
28. Доц. д-р Петър Балабанов. Вносът на амфори в Тракия преди елинистическата епоха. Stephanos Archaeologicos in honorem Professor Ludmili Getov. С., 2005, 28-41.
29. П. Балабанов. Археологически документи за тракийския град Добелт. Четвърти международен семинар “Поселищен живот в Древна Тракия”, Ямбол. 2005, 221-235.
30. P. Balabanov. About the origin of englyphic stamps amphora. Batumi
31. П. Балабанов. Характеристики на Градовете в Древна Тракия. Шумен. МИФ, 14, 2, 248-266.
32. P. Balabanov, R. Merjanova. A rar bronze balsamarium from the necropolis of Colonia Flavia Pacis Deultensium. Аrchaeologia Bulgarica. 2006, 3, pp. 35-53.
33. P. Balabanov The amphora complex from V-IV BC near Debelt – Kiten-Debelt.
52. П. Балабанов. Бележки за селищните структури в Древна Тракия. Годишник на департамент “Археология” към НБУ, , VІІ, 2008.
34. Доц. д-р Петър Балабанов. Търговски контакти на земите около Мандренското езеро през І хил. пр. н. е. THE ROAD OF WATER - GENERAL CULTURAL VISION OF STRANDJA. http//deultum.com// e-magazin-eng. Html
35.П. Балабанов. Рядка бронзова екзагия от ранноелинистическата епоха. Анали, 2008, 1, с. 52-58.
36. Характеристики на градовете в Древна Тракия. МИФ, 14, Шумен, 2008, 248-266.
37. П. Балабанов. За стоковото производство на керамични съдове в Древна Тракия. Карнобат, 2008. с. 134 – 140.
38. П. Балабанов. Миркин и другите едонски полиси. Сборник в памет на проф. В. Велков. С., 2009, с. 26-38.
47. P. BALABANOV. The markets of Greek Amphorae in Southeastern Bulgarian lands. (under press)
48. П. Балабанов. Тракийски теменос край с. Дебелт, Бургаска област. www Deultum-Debelt, 2011.
49. P. Balabanov. An interesting antique funeral complex. In: Early roman Thrace New evidence from Bulgaria. Journal of Roman archaeology. Supplementary series number eighty-two. London, 2011, pp,106-115.
50. P. Balabanov The amphora complex from V-IV BC near Debelt – Kiten-Debelt. In: PATABS II, Sofia, 2011, pp.117-129,
51. П. Балабанов. Бележки за селищните структури в Древна Тракия. Годишник на департамент “Археология” към НБУ, VІІ, 2012, с. 68-112.
52. П. Балабанов. Немонетные формы денег в Скифии и Фракии. Античный мир и археология. Саратов, 15, 2011, с. 162 – 181.
53. П. Балабанов. Търговските контакти в Шуменският регион през елинистическата епоха по данни от находките на амфори и амфорни печати. Be-ja. оrg, 2.
54. П. Балабанов. Амфоры с энглифическими клеймами. Новые наблюдения. Доклад пред международна конференция по антична история и археология. Саратов, 2012 г. АМА Тракийският Добелт. В: Сборник в памет на Ц. Дражева. Бургас (под печат)
55. Интересна римска тегловна мярка от АР „Деултум-Дебелт“ (съвместно с Е. Атанасова). Електронно списание на АБА. BE-ja. Org., 2014, 1.
56. За монетите на Адей. В: Сборник в чест на д-р Ст. Топалов
Амфорите с енглифични печати в Древна Тракия. BE-ja. Org. 2013, 2.
57. P. Balabаnov. Power and property rights in Ancient Thrace – VI-IV centuries B.C. Център по тракология към Института по Балканистика при БАН. (под печат).
58. Балабанов П.М. Ритуальные ямы в Древней Фракии в I тысячелетии до н.э.: топография, хронология, интерпретация (предварительные заметки) В: Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. Зимовники, 2015, 109 – 125.
59. П. Балабанов. Интересные захоронения позднеэллинистической эпохи возле города Приморско. Керчь, 2015. (под печат).Служебен адрес: НБУ, бул. “Монтевидео” 21, 1618, София
Контакт: p_balabanov@abv.bg
GSM: 0899 53 74 41Публикации: