facebook

ДепартаментАрхеология

Чл. кор. проф. Йорданка Юрукова, д.н.

Чл. кор. проф. Йорданка Юрукова, д.н.

Йорданка Юрукова е родена на 19.01.1936 г. в град София. Средното си образование завършва в гимназията за изучаване на чужди езици в гр. Ловеч,  а висшето през 1960 г. по специалността „История“ – профил археология в СУ „Св. Климент Охридски“. От  1960  до  1962  г.  специализира  нумизматика  в  Сорбоната,  където  след  защита  на  дисертация  на  тема:  „Les  ateliers  de  l‘Orient  Byzantin“  („Монетарниците  във  Византийския  Ориент“),  получава  научната  степен  „доктор“  на  Парижкия  университет.  През 1963 г. тази степен е приравнена от ВАК (след допълнително рецензиране на дисертационния труд от проф. Д. Ангелов и проф. Т. Герасимов), в научната степен „кандидат на историческите науки“.

През    1962  г.,  след  проведен  конкурс,  постъпва  на    работа  като  научен  сътрудник  в  АИМ  –  БАН. През  1974  г.  е  избрана  за  старши  научен  сътрудник  ІІ  ст.,  през  1984  г.  защитава  докторска  дисертация,  от  1987  г.  е  старши  научен  сътрудник  І  ст.  През  1989  г.  секцията  „Нумизматика  и  епиграфика“  при  АИМ  я  избира  за  свой  ръководител,  а  от  1991  г.  е  изпълняващ  длъжност  директор  на  АИМ.  На  три  конкурса,  през  1993,  1995  и  1999  г.,  е  предложена  от  колектива  на  АИМ и избрана за Директор на същата институция – длъжност, която изпълнява всеотдайно до пенсионирането си през 2003 година. Като завършек на нейната научна кариера е избирането ѝ за член-кореспондент на БАН през 2008 г.

Проф. Йорданка Юрукова е един от основателите на департамент „Археология“ в Нов български университет и негов дългогодишен ръководител.

Изследователските  интереси  на  проф.  Йорданка  Юрукова  са  насочени  в  следните  основни  направления:  тракийска  нумизматика;  монетосечене  на  автономните  градски  управи  в  Долна  Мизия и Тракия през І – ІІІ в.; средновековна българска и византийска сфрагистика и историография на българската нумизматична наука. Автор е на 11 монографии (5 от които са издадени в чужбина), на 171 научни статии и студии и на 11 рецензии (вж. списък на публикациите).Участвала е с доклади в 35 престижни международни научни форуми, от които 23 проведени в чужбина и 12 в България. Между тях е и пленарният доклад, с който е открит ХІ Световен кон-грес по нумизматика в Брюксел през 1991 г.

Своите знания и умения в областта на нумизматиката, проф. Юрукова предава на множество свои ученици, които днес са изявени учени. От 1975 г. до смъртта ѝ, тя е желан и търсен у нас и в чужбина лектор. Нейна заслуга са множеството нумизматични курсове в българските университети.

От 1974 г. е член на бюрото на ФИДЕМ (Международна федерация по медалистика). От 1985 г. - почетен член на Румънското нумизматично дружество. От 1987 г. - почетен член на Хърватското нумизматично дружество. От 1990 г. - член-кореспондент на Американското нумизматично дружество. От 1995 г. - почетен член на Съюза на нумизматичните дружества в България От 1996 г. - почетен член на Белгийското кралско нумизматично дружество. От 2002 г. -  член-кореспондент на Германския археологически институт