facebook

ДепартаментАрхеология

 

и.д. Ръководител

доц. д-р Боян Думанов

корпус 2, офис 219

тел.: 02/ 8110 269, в. 22192

e-mail: bdumanov@nbu.bg

 

 

Секретар-специалист

Ирена Димитрова

корпус 2, офис 219

тел.: 02/8110 289, в. 22191

e-mail: idimitrova@nbu.bg

 

 

Департамент „Археология“ е образователно и научноизследователско звено на НБУ, чиято основна цел е да създава и поддържа образователни програми по археология, отговарящи на европейските стандарти, на развитието на археологията като мултидисциплинарна наука и на интегрирането на паметниците на културно-историческото наследство в процеса на формиране на гражданското общество. Научноизследователската дейност на преподавателите от Департамента е обединена в няколко основни направления: селищна археология, модели на социалната еволюция и системи на обмен, етнически промени и миграции, трансформация на селищните модели. Свързаните с тях дейности включват работа по проекти и археологически изследвания на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Грузия. Осъществяването на проектите има  високи научни цели, значително надграждащи съществуващото ниво на проучванията, като паралелно с това допринасят за развитието на интердисциплинарното и международното сътрудничество в рамките на академичната общност.

 

От 1994 г. Департаментът издава „Годишник на департамент Археология – НБУ“, в който се публикуват изследванията на преподаватели, а също статии и студии на студенти и докторанти. През 2004 г. към Департамента е създаден постоянният семинар: „Археология: открития и проблеми“, в рамките на който доказани изследователи от висши училища и научни институти представят най-новите си идеи и разработки, обсъждани в последващите отворени дискусии.


Студентите от програмите по археология имат възможността да допълват своите теоретични знания чрез практическа работа на следните изследователски обекти на департамент „Археология“:

  • „Късноантичен комплекс и раннохристиянски култов център при с. Горно Ново село“, ръководител: гл. ас. д-р Боян Думанов;

 

  

   

  • „Елинистическо селище и римски бург при с. Мирково, м. Денината плоча“, ръководител: гл. ас. д-р Живко Узунов;
  • Емпориум „Дискодуратере“, ръководител: доц. д-р Илиян Боянов;
  • „Средновековен селищен център в м. Градище, общ. Мирково“, ръководител: гл. ас. д-р Боян Думанов
  • Археологически обект от 2.–1. хил. пр. Хр. в местността Бресто, в землището на с. Баня, община Разлог, ръководител: гл.ас. д-р Богдан Атанасов

 

 

Към Департамента е създадена и функционира добре оборудвана Лаборатория по археометрия и експериментална археология, в която студентите придобиват ценен практически опит чрез работа  с колекции от артефакти.

 

В рамките на подписаните по програмата „Еразъм“ договори за обмен с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния и Унгария преподавателите от Департамента изнасят лекции и семинари като гост-лектори, а преподавателите от партньорските университети участват в постоянния семинар на Департамента.

 

Важно за професионалната реализация на студентите е, че чрез обучението по археология могат да изградят изследователска и академична кариера  в  музеи и други институции по управлението на културното  наследство, като същевременно то  може да послужи и като отправна точка за развитие в по-широк кръг от професии, включително медии, издателства и други.