ДепартаментАрхеология

доц. д-р Илиян Боянов

доц. д-р Илиян Боянов

e-mail: ilianboyanov@nbu.bg

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Римска археология, Латинска епиграфика, Римско военно дело

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Съдебна археология

Възможности за експертиза в областта на: Антични и средновековни паметници на културата

Преподавателски интереси в областта на: Класическа археология, Нумизматика, Класическа епиграфика

 

Образование:

2008 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра Археология - доктор

2001 г. СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра Археология - магистър

1996 г. Национална гимназия за древни езици и култури

Участие в национални и международни проекти:

SARCHUS. Център за изследване и реконструкция на палеосредата. Фонд „Научни изследвания“ МОН в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания“ 2014

2009-2013 „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора”, финансиран от фондация „Америка за България“ с подкрепата на Обединена българска банка.

2008 - 2012 “ARCITEC” - Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство” Проект - фонд "Научни изследвания", МОН.

 По-важни публикации:

Монографии:

„Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I – III в.)”. С., 2008 г., 448 с.

„Съдебна археология”. С., 2010 г., 200 с.

„Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия“. С., 2014 г., 232 с.

Студии и статии:

“Ветеранското земевладение в Римската империя”. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. IV.Studia in honorem prof. L. Getov.С., 2005, 84 – 88.

 “Римските ветерани в района на Кабиле”. В: IV Международен симпозиум “Поселищен живот в Тракия”. Ямбол, 2006, 235 – 242.

 “Римските ветерани на територията на Августа Траяна”. В: Национална научна конференция “Древна и модерна Тракия”. ИСЗИМ, том II, Стара Загора, 2007, 176 – 181.

 „Селище и керамичен производствен център от IV в. в землището на с. Големо Бучино, област Перник”. ИРИМП, II, 2014 г., 77 – 95.

 “Two fragments from military diplomas in Yambol museum”. In: Archaeologia bulgarica, XI, 2007, 3, 69 - 74.

 “Oescus – from castra to colonia”. In: Archaeologia bulgarica, XII, 2008, 3, 69 – 76.

 “Нови данни за развитието на Дуросторум през Принципата”. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. V. Studia in honorem prof. S. Angelova.С., 2010 г., 295 - 301.

 „Municipium Aurelium Durostorum or vicus Gavidina”. In: Archaeologia bulgarica, XIV, 2010, 2, 53 – 59.

 “Veterans and society in Lower Moesia and Thrace during the Principate” In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD). Sofia, NIAM-BAS, 2012, 251 – 270.

 “Съдебна археология – често задаваните въпроси”. В: Годишник на Департамент „Археология“, том VII, 2012 г., 13 – 21.

 “Veterans and Society in Roman Serdica.” In: Ancient West and East, 13, 2013, 237 – 249.

„Forensic archaeology in Bulgaria – problems and perspectives” In: W. J. Mike Groen, Nicholas Marquez-Grant, Rob Janaway (eds.) Forensic Archaeology: a Global Perspective. 2015, 33 – 38.

 “A miles agrimensor from Montana.” In: Archaeologia bulgarica, XVIII, 2, 2014, 63 – 69.

 „Селище и керамичен производствен център от IV в. в землището на с. Големо Бучино, област Перник”. ИРИМП, II, 2014 г., 77 - 95.

 "Функции на емпориите в римска Тракия". В: "Градът по българските земи (По археологически данни)". Сборник в чест на Вера Антонова. Шумен, 2014 г., 125-130.

 „Редовно археологическо проучване на обект „Емпориум Дискодуратере“, землище на с. Гостилица, обл. Габрово“. В: АОР за 2013 г., С., 2014 г. 336 - 338.

„Forensic archaeology in Bulgaria – problems and perspectives” In: W. J. Mike Groen, Nicholas Marquez-Grant, Rob Janaway (eds.) Forensic Archaeology: a Global Perspective. 2015, 33 – 38.

„Археологическо проучване на сгради 7 и 8 в емпориум Дискодуратере“. В: АОР за 2014 г., С., 2015 г. 454 - 456.

„A duumvir of colonia Ratiaria.“ In: Studia classica Serdicensia, IV, Sofia, 2015, 115 - 122.

„Рим: от емпориум към империум“. В: Археология на властта. Сборник по случай 20 години археология в НБУ, 2016, под печат.

„Римският Египет – между емпориума и империума“. В: Сборник по случай 20 години египтология в НБУ. В: The Journal of Egyptological Studies, 2016, под печат.

„Roman veterans and society in the Middle Strimon valley”. In: Сандански и неговата територия през праисторията, античността и средновековието. 2016, под печат.

„Нов паметник на култа към Аполон Таденос в Тракия“. В: Сборник в памет на проф. Димитър Попов. С., 2016, 106 – 113.